KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ

Trong quy trình sản xuất bản mạch điện tử, việc kiểm soát chất lượng các lớp mạ là vô cùng cần thiết do các lớp mạ này đều rất mỏng (lớp vàng tính bằng Nanomet). Fischer cung cấp các dòng sản phẩm có thể đo được các lớp mạ mỏng, phù hợp cho đa dạng các loại bản mạch đang được sản xuất trên thị trường.

YÊU CẦU TƯ VẤN SẢN PHẨM